Giám đốc Học viện

Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên

Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nôi

Đặc trách đào tạo

      Lm. Antôn Trần Văn Phú

Phó đặc trách

Lm. Giuse Vũ Đức Phán, MF

Cố vấn đào tạo

Lm. Giuse Dương Công Định, CSsR

Thư ký

Nt. Maria Lê Kim Yến, MTG Hà Nội

Thủ quỹ

Nt. Agathe Lê Thị Kim Thư, SPC

Scroll to Top