Thánh Công đồng Va-ti-ca-nô II, trong Sắc lệnh về hoạt động truyền giáo của Giáo Hội Ad Gentes, khẳng định rằng: “Nếu như hàng Giáo dân chưa chính thức thành hình và chưa hoạt động bên cạnh hàng Giáo phẩm, lúc đó Giáo Hội vẫn chưa thực sự được thiết lập, chưa sống trọn vẹn, cũng như chưa trở nên dấu chỉ tuyệt hảo của Chúa Kitô giữa loài người. Thật vậy, Tin Mừng không thể đi sâu vào tinh thần, đời sống và sinh hoạt của một dân tộc nếu không có sự hiện diện linh hoạt của giáo dân. Vì thế, ngay khi gầy dựng, Giáo Hội đã phải chú tâm tối đa đến việc đào tạo các Kitô hữu giáo dân trưởng thành” (Ad Gentes, 21).

Khởi đi từ việc nhận rõ vai trò và tầm quan trong của người giáo dân trong sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội hoàn vũ, cách riêng của Tổng Giáo phận Hà Nội, Ban Giáo dục của Tổng Giáo phận, thông qua chương trình đào tạo của Học Viện Thánh Phêrô Lê Tuỳ, mở ra một chương trình đào tạo Thần học Mục vụ cho giáo dân. Chương trình này nhằm mục đích cổ động và chuẩn bị các Kitô hữu giáo dân trưởng thành “góp phần thực hiện sứ mệnh của toàn dân Kitô hữu trong Giáo Hội và giữa thế giới” (Lumen Gentium, 31). Nói một cách cụ thể, chương trình này giúp người giáo dân  hiểu và nhận thức rõ ơn gọi của người giáo dân trong Giáo Hội và xã hội để nhờ đó mà họ tìm ra những phương thế khác nhau trong việc:

  • hiện thực hoá những chức năng của bí tích Rửa tội,
  • trưởng thành trong đời sống cá nhân cũng như đời sống thiêng liêng sao cho phù hợp với Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô,
  • có được sự hiểu biết phổ quát về Truyền thống của Giáo Hội,
  • phát triển những suy tư thần học và những sáng kiến mục vụ sao cho phù hợp với thời đại hiện nay
Scroll to Top