Chương trình đào tạo của một khoá học kéo dài 3 năm với 130 tín chỉ, gồm 54 môn học cùng với những chuyên đề hội thảo nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức căn bản về các lĩnh vực: Triết học, Kinh Thánh, Thần học tín lý, Giáo lý, Thần học luân lý, Thần học Phụng vụ, Thần học tu đức, Thần học về đời sống thánh hiến, Thần học mục vụ, Thánh nhạc, Lịch sử Giáo Hội, Giáo phụ, La ngữ và Anh ngữ.

CÁC MÔN HỌC BA NĂM

NĂM I

HỌC KỲ I
Mã sốMôn họcGiờTín chỉ
TM108Lịch sử cứu độ302
MS111Kỹ năng học tập và phương pháp nghiên cứu302
PH101Triết học nhập môn302
PSY101Tâm lý học đại cương302
PH201Siêu hình học302
TM101Kinh Thánh nhập môn302
TM102Giáo lý Hội thánh Công giáo I302
TM203Nhập môn linh đạo302
TM109Thánh nhạc trong Phụng vụ302
HỌC KỲ II
PSY201Tâm lý học lứa tuổi302
TH107Thần học căn bản302
TM103Giáo lý Hội thánh Công giáo II302
TM305Giáo luật tổng quát302
TM106Lịch sử Giáo hội thượng và trung cổ302
TM306Linh đạo Kitô giáo302
OT101Ngũ Thư302
OT104Các sách Ngôn sứ302
CÁC MÔN TUỲ CHỌN NĂM I
Mã số Môn họcGiờTín chỉ
TMThần học đời sống thánh hiến (bắt buộc đối với tu sĩ)302
EN101Tiếng Anh A1 (English Level A1)302
EN102Tiếng Anh A2 (English Level A2)302
CHUYÊN ĐỀ HỔI THẢO
TM319Phong trào thiếu nhi Thánh Thể151
TM317Vai trò của truyền thông Công giáo trong sứ vụ loan báo Tin Mừng151

NĂM II

HỌC KỲ I
Mã số Môn họcGiờTín chỉ
TM104Giáo lý Hội thánh Công giáo III302
TM201Kitô học302
TM208Lịch sử Giáo Hội cận, hiện đại và Lịch sử Giáo hội Việt Nam302
PH204Đức tin và lý trí302
TM310Nhân học Thần học  
TM102Thần học Thánh Kinh  
OT102Các sách Lịch sử302
NT101Tin Mừng nhất lãm và sách Công vụ Tông đồ604
  HỌC KỲ II
Mã sốMôn họcGiờTín chỉ
TM206Thần học Chúa Ba Ngôi302
NT102Các tác phẩm Gioan và sách Khải huyền302
TM105Giáo lý Hội thánh Công giáo IV302
TM204Thần học luân lý căn bản302
TM205Bí tích tổng quát302
OT103Thánh Vịnh & các Sách Khôn ngoan302
TM207Giáo hội học302
TM312Cánh chung học302
  CÁC MÔN TUỲ CHỌN NĂM II
TM313Giáo luật về các tu hội thánh hiến và các tu đoàn tông đồ (môn học bắt buộc đối với tu sĩ)302
EN201Tiếng Anh Chuyên Ngành Thần Học I302
LT101Dẫn nhập vào Latin của Giáo hội I302
CHUYÊN ĐỀ HỔI THẢO
TM318Tư vấn mục vụ và Giáo luật về hôn nhân gia đình151
TM319Mục vụ sinh viên và di dân151

NĂM III

HỌC KỲ I
Mã sốMôn họcGiờTín chỉ
TM315Thần học mục vụ302
PSY301Tâm lý Tư vấn Mục vụ302
TM303Các nhân đức đối thần và các nhân đức luân lý302
TM301Giáo phụ302
NT103Các thư Tân ước302
TM 209Thần học về Bí tích Thánh Thể302
HỌC KỲ II
Mã sốMôn họcGiờTín chỉ
TM111Phụng vụ Tổng quát302
TM308Phân định và đồng hành thiêng liêng302
TM314Sứ vụ học302
TM309Thánh Mẫu học302
TM307Đạo đức Sinh học302
TM311Học thuyết Xã hội của Giáo hội302
  CÁC MÔN TUỲ CHỌN NĂM III
EN202Tiếng Anh Chuyên Ngành Thần Học II  
LT102Dẫn nhập vào Latin của Giáo hội II302
GK101Dẫn nhập vào Hy ngữ Tân ước302
CHUYÊN ĐỀ HỘI THẢO
TM320Các phong trào đạo đức bình dân trong sứ vụ Tân truyền giáo151

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

(RESEARCH PAPER)

TM401 Khoá luận tốt nghiệp (30 trang A4) – Hoặc thi vấn đáp – Hoặc thi viết trên lớp (Research paper 30 pages of A4 – Or oral exam – Or written exam)

Scroll to Top