Giáo Hội, qua Thánh Công đồng Vaticanô II, đặc biệt quan tâm đến vai trò quan trọng của việc giáo dục và đào tạo trong đời sống con người, và tầm ảnh hưởng ngày càng sâu rộng của ngành giáo dục đối với sự phát triển của xã hội hiện nay (x. Gravissimum Educationis, phần dẫn nhập). Trong đời sống tu trì, việc đào tạo giúp tu sĩ khám phá, thủ đắc và đào sâu căn tính tu sĩ (x. Potissimum Institutioni, số 6) theo đoàn sủng của dòng, tu hội, tu đoàn mình.

Đối với giáo dân, Giáo Hội cũng rất chú tâm đến đến việc đào tạo các “Kitô hữu giáo dân”. Trong Sắc lệnh về hoạt động truyền giáo của Giáo Hội Ad Gentes, Công đồng Vaticanô IIkhẳng định: “Nếu như hàng Giáo dân chưa chính thức thành hình và chưa hoạt động bên cạnh hàng Giáo phẩm, lúc đó Giáo Hội vẫn chưa thực sự được thiết lập, chưa sống trọn vẹn, cũng như chưa trở nên dấu chỉ tuyệt hảo của Chúa Kitô giữa loài người. Thật vậy, Tin Mừng không thể đi sâu vào tinh thần, đời sống và sinh hoạt của một dân tộc nếu không có sự hiện diện linh hoạt của giáo dân. Vì thế, ngay khi gầy dựng, Giáo Hội đã phải chú tâm tối đa đến việc đào tạo các Kitô hữu giáo dân trưởng thành” (Ad Gentes, 21).

Khởi từ việc nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của việc phát triển con người toàn diện trong đời sống mục vụ cũng như trong sứ mạng loan báo Tin Mừng, và từ việc nhận rõ vai trò và tầm quan trọng của hàng Giáo dân trong sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội hoàn vũ, cách riêng của Tổng Giáo phận Hà Nội, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã thiết lập Học Viện Thần Học Thánh Phêrô Lê Tùy ngày 25 tháng 1 năm 2021.

Học viện nhằm đào tạo Cử nhân Thần học Mục vụ (Bachelor of Arts in Theology and Ministry) cho tu sĩ cũng như giáo dân trong và ngoài Tổng Giáo phận. Nhờ đó, tất cả mọi người, tùy theo địa vị và nhiệm vụ riêng của mỗi người, cộng tác vào việc xây dựng Thân Thể Đức Kitô (x. Lumen Gentium, số 32).

Cùng với việc đào tạo Cử nhân Thần học Mục vụ cho tu sĩ cũng như giáo dân với thời gian ba năm, Học viện mở khoá Sơ cấp Thần học Mục vụ Giáo dân với thời gian một năm. Khoá học này nhằm mục đích cổ động và chuẩn bị các Kitô hữu giáo dân trưởng thành “góp phần thực hiện sứ mệnh của toàn dân Kitô hữu trong Giáo Hội và giữa thế giới” (Lumen Gentium, 31).

Scroll to Top